Jak wygląda podział nieruchomości?

Z pojęciem podziału nieruchomości możemy spotkać się w kilku różnych dziedzinach. Jego definicja może zatem znacznie się od siebie różnić w zależności od konkretnej sytuacji; możemy tu mówić o podziale nieruchomości w ujęciu cywilno-prawnym, wieczystoksięgowym oraz administracyjno-prawnym.

W przypadku ujęcia administracyjno-prawnego przez podział nieruchomości należy rozumieć jako określenie w dotychczasowych granicach nieruchomości odmiennej konfiguracji geodezyjnej należących do niej działek; nie następuje tutaj jednak zmiana dotychczasowego właściciela. Mówimy tutaj o podziale geodezyjnym. Warto zwrócić uwagę na to, że taki podział może dotyczyć wyłącznie gruntów, zaś pod pojęciem nieruchomości kryje się tutaj definicja zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Istnieje kilka etapów które można wyróżnić w przypadku podziału geodezyjnego. Ponadto nieco inaczej odbywa się podział działki budowlanej a inaczej – działki leśnej lub rolnej. Przy gruntach leśnych i rolnych stosowany jest tak zwany podział uproszczony – do jego przeprowadzenia nie jest potrzebna żadna decyzja administracyjna. Sprawia to oczywiście, że podział takiej działki trwa znacznie krócej, niż w przypadku innych gruntów. Aby jednak przystąpić do takiego podziału należy przede wszystkim dokładnie określić, czym w ogóle jest działka rolna. Pod tym pojęciem kryją się te grunty, które w planie miejscowym zostały przeznaczone do celów rolnych lub leśnych. Mogą być także wykorzystywane do tych celów, jeżeli dana gmina nie posiada własnego planu miejscowego. Prawo nie przewiduje tutaj jednak możliwości wydzielenia działki mniejszej niż 0.3 ha. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wydzielana działka ma zostać przyłączona do sąsiednich gruntów. Praca firmy geodezyjnej w czasie wydzielania działki rolnej może być podzielona na kilka etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie do podziału i sporządzenie jego dokładnego projektu. Później należy określić granice działki która ma podlegać takiemu podziałowi, dzięki czemu możliwe jest także wytyczenie granic nowych działek. Kolejnym krokiem jest sporządzenie operatu geodezyjnego, który ma potem zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokładne przygotowanie całej dokumentacji jest bardzo ważne, przez co koniecznie trzeba dbać o to, aby była ona kompletna. Podział działki budowlanej to proces dużo bardziej skomplikowany i wymagający załatwiania większych formalności. Geodeta na samym początku musi tutaj przygotować dokładny plan podziału nieruchomości, który dołączany jest do wniosku. Razem z nim w takim wniosku powinny znaleźć się również inne dokumenty, takie jak akt własności, wypis z rejestru gruntów oraz kopie mapy ewidencyjnej.

Potrzebne jest także dołączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale tylko w przypadku, gdy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie określa w jasny sposób zasad podziału nieruchomości. Wniosek taki rozpatrywany jest następnie przez stosowne organy władzy, których zadaniem jest wydanie opinii co do zgodności projektu podziału nieruchomości z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Podział działki jest zatem procesem dość zróżnicowanym. W niektórych przypadkach trwa on kilka tygodni, choć niekiedy zajmuje to nawet kilka miesięcy. Można wymienić całe mnóstwo czynników które istotnie wpływają na jego długość – wszystko zależy w takim razie od konkretnej sytuacji.